Služby‎ > ‎

Výpůjční řád

Knihovní řád a provozní řád internetu
Výtah z knihovního řádu
Poslání knihovny
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, spokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů 

Služby knihovny
Knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která:
• půjčuje knihy, časopisy a další knihovní jednotky, a to absenčně nebo prezenčně podle jejich charakteru a příslušných autorských práv,
 poskytuje specializované informace o literatuře a jejich tvůrcích, všeobecné informace a informace o svém regionu,
 připravuje a uskutečňuje vzdělávací pořady věnované seznamování veřejnosti se základy práce s informacemi, dále besedy o literatuře a jejich tvůrcích, přednášky, výstavy apod.,
 umožňuje čtenářům využívání vlastních i převzatých elektronických databází včetně přístupu na Internet,zprostředkovává na vyžádání literaturu a informace z jiných knihoven, poskytuje další služby ze základních odvozené nebo na ně navazující.
Poplatky
• základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2 zákona 257/2001 Sb. bezplatně, 
• placené služby knihovna poskytuje podle §4, odst. 2, písm. a) až c)  knihovního zákona, resp. odst. 3 a 4 tamtéž,
• knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby,
• veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou Knihovního řádu.

Podmínky pro přijetí za čtenáře knihovny, uživatele internetu, studovny
• Čtenářem knihovny se stává fyzická osoba nebo instituce či jiná právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky 
a doložením správnosti v ní uvedených údajů osobními doklady (občanským průkazem či jiným platným osobním dokladem) a písemným pověřením 
(u právnických osob).
• Knihovna vyžaduje k registraci čtenáře následující údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození a rodné číslo.
• Při zpracování osobních údajů postupuje knihovna podle zákona č. 101/2000 Sb. resp. podle vnitřní směrnice o shromažďování, zpracování a ochraně osobních údajů.

Čtenářem knihovny se může stát: osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, která tuto skutečnost doloží:
• občané ČR - občanským průkazem či jiným platným osobním dokladem,
občané evropských států - průkazem totožnosti s fotografií a dokladem o trvalém bydlišti,
• občané třetích států (mimo Evropu) - průkazem totožnosti s fotografií a dokladem o povolení trvalého nebo dlouhodobého pobytu v ČR,
• občané států mimo ČR povinně uvedou v přihlášce kontaktní adresu v ČR,
• dítě do 15 let, které prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem, po písemném souhlasu rodiče či zákonného zástupce na přihlášce,
• právnická osoba (na základě přihlášky podepsané jejím statutárním zástupcem a opatřené razítkem) po předložení platného občanského či služebního průkazu jejího pracovníka písemně pověřeného uskutečněním výpůjček. Nositelem závazků je tato právnická osoba, nikoliv pověřený pracovník.

Uživatelem internetu se může stát každý občan po předložení platného čtenářského průkazu, občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti.

Omezení práva používat služeb knihovny
• Uživateli, který hrubě porušil nebo opakovaně porušuje knihovní řád, poškodil vypůjčené knihovní jednotky nebo zařízení knihovny, mohou být vedoucím knihovny omezena práva používat jejich služeb. Povinnost nahradit způsobenou škodu není dotčena.
• Do knihovny nemají přístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém stavu, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy.

Úplné znění knihovního řádu vám na požádání poskytneme v knihovně.
Provozní řád internetu
1. Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem a po seznámení s provozním řádem.

2. Předpokládá se, že uživatel má základní znalosti s prací na počítači; pokud ne, vyžádá si od pracovníka knihovny základní informace.

3. Uživatelé dbají pokynů pracovníků knihovny, jimž hlásí zahájení i ukončení práce se stanicí Internetu (dále PC). Uživatel má právo pracovat s počítačem po dobu maximálně 30 minut. Tento čas lze po dohodě s knihovníkem  prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno instalovat software, nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat systémové soubory či adresáře ani modifikovat nastavení instalovaných aplikací. 

5. Soubory nahrané z Internetu lze ukládat na dobu nezbytnou na disk D. Po ukončení práce je uživatel povinen nahrané soubory smazat. Není povoleno nahrávat soubory na jiné místo.

6. U jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva uživatelé; výjimku povoluje pracovník knihovny.

7. Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb. 

8. Není povoleno používat počítačové hry, chatovat a navštěvovat stránky internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech.

9. Provozovatel (Obecní knihovna Všechovice) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu. V případě, že se na PC objeví hlášení o přítomnosti viru, je uživatel povinen okamžitě přerušit práci a uvědomit pracovníka knihovny.

10. Použije-li uživatel tiskárnu, je povinen předložit vytištěné dokumenty pracovníkovi knihovny a je povinen uhradit všechny vytištěné strany včetně špatných.

11. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v síti  knihovny nebo v Internetu na diskety, USB disky, CD a DVD (dle možností konkrétního PC).

12. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

13. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovníkem knihovny. Uživatel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu. 

14. Uživatel je povinen zacházet s výpočetní technikou tak, aby nedošlo k poškození počítače a jeho příslušenství a případné závady či poškození ihned ohlásit knihovníkovi. Škodu vzniklou vlastním zaviněním je povinen uhradit.